Stichting Sinterklaaspret 
Een cadeau voor ieder kind!

Doelstelling


Artikel 2 van de notariële oprichtingsakte d.d. 18 november 2011 luidt:
2.1
De stichting heeft ten doel:
a. het verkrijgen ten behoeve van en het distribueren aan kansarme kinderen van duurzaam pedagogisch verantwoord speelgoed ten behoeve van de Sinterklaasviering;
b. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen  zijn.

2.2
Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.


2.3
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van inzamelingsacties, donaties, contacten leggen en samenwerken met detailhandel, scholen, overheids- of andere instanties of organisaties op het gebied van sociale ondersteuning en dergelijke.

2.4
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Sinds de oprichting heeft de stichting zich gericht op fondsenwerving door onder meer flessenbonnenacties bij lokale supermarkten, een wijnproeverij en het “warm” benaderen van bedrijven, particulieren en lokale goede doelen fondsen in het verzorgingsgebied.
Door tussenkomst  van intermediairs, zoals de voedselbanken, het maatschappelijk werk en scholen heeft de stichting zicht gekregen op de doelgroep kansarme kinderen.

De ouders van deze kinderen ontvangen door tussenkomst van de intermediairs een enveloppe met een begeleidende brief, een speelgoedgids (Intertoys) en een verlanglijstje. De kinderen kiezen uit de speelgoedgids één of twee cadeaus met een gezamenlijke waarde van ten hoogste €30,--, knippen de afbeeldingen hiervan uit de gids en plakken deze op het verlanglijstje. Het verlanglijstje komt via de intermediairs terug bij de stichting. De stichting bestelt en betaalt de cadeaus en zorgt dat deze, wederom door tussenkomst van de intermediairs, bij de ouders van de kinderen komen. Vervolgens kunnen de ouders zelf bepalen op welk moment zij het Sinterklaasfeest willen vieren en de cadeaus aan hun kinderen willen geven.

De stichting richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Als in gezinnen met deze kinderen ook jongere (0 t/m 3 jaar) broertjes of zusjes zijn, krijgen ook zij een klein cadeautje ter waarde van ongeveer €10,-- , zodat de Sint niemand overslaat.
Na het Sinterklaasfeest evalueert de stichting jaarlijks haar activiteiten en deelt de sponsors, voor over deze bekend zijn, het resultaat mede.

Bij de oprichting in 2011 was de stichting actief in de gemeente Lingewaard. In 2012 werden de activiteiten uitgebreid naar zelfstandige afdelingen in Lent en Arnhem-Zuid.  In 2013 sloot ook een afdeling in Renkum aan. De stichting faciliteert de afdelingen met centrale diensten zoals communicatie, financieel beheer, centrale inkoop. De afdelingen kunnen zich daardoor volledig richting op de kernactiviteiten; het werven van fondsen en het faciliteren van sinterklaascadeaus.